Η ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και

ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πρώην Προισταμένη Τμ.Πληρωμών Συντάξεων)

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431 (14-16μμ)

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1. Στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, μέχρι την 30-9-2014, δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:
α)Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων
β)Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%
γ)Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  με ποσοστό έκπτωσης 80%
δ)Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  με ποσοστό έκπτωσης 70%
ε)Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%
στ)Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  με ποσοστό έκπτωσης 50%
ζ)Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72)  ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  με ποσοστό έκπτωσης 30%
η)Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%
Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1-1-2013 με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η) της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής φυσικών και νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.


3. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσμης οφειλής έως 1.000.000 ευρώ.


4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως την 30-9-2014 κατατίθεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του  Μαρτίου του 2015.

5. Στην παρούσα ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και οι έως την 30-9-2014 οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.


6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών

1. Για οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1η Οκτωβρίου  2014, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.Δ.Ε.), δύναται να διενεργείται  ρύθμιση τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνου,ν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό  (90%) 
γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, 
δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 
στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
 2. Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υπαχθούν  κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων  έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης  ,  η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του  Μαρτίου  2015. Οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου να υπάγονταιστις διατάξεις του παρόντος άρθρου ,  πρέπει  να έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το  νόμο φορολογικές δηλώσεις καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
3.Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η’ της παραγράφου 1, το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Μετά  την υπαγωγή, και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος τμηματικής καταβολής, δεν υπολογίζονται τα  πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε για τη ρύθμιση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές - Οι 5 απαντήσεις για τα "ψιλά" γράμματα

Μια σειρά από αδυναμίες παρουσιάζει η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις επιλογές που έχει, αλλά και τι πρέπει να κάνει.
Οι σχεδόν 3 εκατ. πολίτες που έχουν αυτές τις οφειλές, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη ρύθμιση, αφού μπορεί να τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώνουν μέχρι και σε 100 δόσεις (αν το ποσό που χρωστούν είναι κάτω των 15.000 ευρώ) και με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ, όμως υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για να υπαχθεί κανείς.
Το Newsbomb παρουσιάζει έναν μικρό οδηγό «επιβίωσης» για τη ρύθμιση με 6 σημεία – sos και 5 ερωτήσεις - απαντήσεις:
1. Οκτώβριος: Δεν πρέπει να έχει καμία οφειλή μέσα στον Οκτώβριο προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Το δημόσιο δεν θέλει να δει νέα εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Οκτώβριο, που είναι ο πλέον κρίσιμος μήνας για τα έσοδα. Αν κάποιος αφήσει χρέος μέσα σε αυτό το μήνα, δεν θα μπορεί να μπει στη ρύθμιση.
2. Παλαιότερη ρύθμιση 48 δόσεων: Αν κάποιος είχε μπει σε παλαιότερη ρύθμιση (πχ αυτή των 48 δόσεων για οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012) θα μπορούν να παραμείνουν σε αυτή τη ρύθμιση, αλλά οι προσαυξήσεις θα μειωθούν αναδρομικά από 1/1/2013 με βάση τη νέα ρύθμιση ή απλά να επιλέξουν να μεταφερθούν στην καινούργια με όλα τα «προνόμια», όπως περισσότερες δόσεις.
3. Παλαιότερη ρύθμιση 12 δόσεων: Σε αντίθεση με τη ρύθμιση των 48 δόσεων, όσοι είχαν ενταχθεί σε εκείνη των 12, δεν έχουν δικαίωμα καμίας έκπτωσης στις προσαυξήσεις! Παρόλ’ αυτά μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση για να έχουν περισσότερες δόσεις.
4. Συμψηφισμοί: Ακόμα και αν κάποιος έχει μπει σε ρύθμιση, θα συνεχιστούν οι συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου. Οι συμψηφισμοί δεν θα προηγούνται καμίας προειδοποίησης και θα γίνονται αυτόματα, μέχρι το 1/7 του ποσού της ρυθμισμένης οφειλής που απομένει για εξόφληση.
5. Κατασχέσεις: Αν κάποιος μπήκε σε ρύθμιση δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να απειλείται με κατασχέσεις! Το κράτος μπορεί να υποθηκεύει ένα ακίνητο αν θεωρεί ότι ο οφειλέτης δεν θα μπορέσει να πληρώσει το χρέος του, ακόμα και με αυτή τη ρύθμιση! Οι διαδικασίες θα γίνονται αυτόματα.
6. Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Αν η εφορία εκτιμήσει ότι ο οφειλέτης δεν θα μπορέσει να πληρώσει ακόμα και αν έχει μπει στη ρύθμιση, έχει τη δυνατότητα να «μπλοκάρει» μια αίτηση για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχεία. Κι αυτό γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι ο οφειλέτης πάει να αποφύγει την υποθήκευση ενός ακινήτου (όπως γράψαμε στην περίπτωση 5).


Δεν πλήρωσα τον ΕΝΦΙΑ Σεπτεμβρίου. Μπαίνω στη ρύθμιση;
Με βάση την τροπολογία, στη ρύθμιση μπαίνουν όσοι είχαν οφειλές μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου προς εφορία και τέλος Σεπτέμβρη προς ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς, με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, όποιος δεν πλήρωσε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, μπορεί να μπει σε ρύθμιση.
Οι συνέπειες αν δεν πληρώνει κανείς
Αν κάποιος οφειλέτης δεν πληρώσει τη δόση στη ώρα της, ενώ έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, τότε θα χάσει όλα τα δικαιώματα που είχε ως οφειλέτης (δόσεις, ελάχιστο ποσό) και θα κληθεί να πληρώσει άμεσα όλο το ποσό της οφειλής.
Πότε δεν χάνετε τη ρύθμιση;
Όταν μέσα σε διάστημα ενός έτους χάσει την προθεσμία μέχρι και για 2 δόσεις, αν δηλαδή τις πληρώσει εκπρόθεσμα. Επίσης, «συγχωρείται» αν δεν πληρώσει μια δόση στην ώρα της μια φορά μέσα σε δυο μήνες.
Αν χάσει τη ρύθμιση για κάποιους σημαντικούς λόγους, τότε ο οφειλέτης μπορεί εντός 2 μηνών από την ημέρα που θα βγει από τη ρύθμιση, να υποβάλει νέα αίτηση επανένταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τις δόσεις που απομένουν μέχρι να αποπληρώσει την οφειλή του, να συνεχίσει δηλαδή από εκεί που σταμάτησε.
«Θέλω να μείνω στην προηγούμενη ρύθμιση»
Αν κάποιος είχε υπαχθεί στην παλαιά ρύθμιση και θέλει να παραμείνει εκεί, τότε θα υπολογίζεται η αρχική του οφειλή με τις νέες μειωμένες προσαυξήσεις, συν επιπλέον μπόνους -20%. Παράλληλα, το μειωμένο επιτόκιο θα ισχύσει για τα έτη από 1η Ιανουαρίου 2013.
Επίσης, αν κάποιος ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του στην παλιά ρύθμιση, θα μπορεί να μπει και στην καινούργια αν το επιθυμεί, «απολαμβάνοντας» μειωμένο επιτόκιο από την 1η/1/2013 και μετά.
«Είμαι στη ρύθμιση και θέλω να ξεπληρώσω»
Αν κάποιος μπει στη ρύθμιση και κάποια στιγμή αποφασίσει να αποπληρώσει όλη την οφειλή του, τότε θα μπορεί να απαλλαχθεί από τους τόκους και τις προσαυξήσεις για τις δόσεις που απομένουν να πληρωθούν.
Αν π.χ. κάποιος έχει μπει σε ρύθμιση 72 δόσεων και αποφασίσει ότι μπορεί να πληρώσει το ολόκληρο το ποσό που χρωστά όταν του απομένουν 46 δόσεις, τότε θα απαλλαγεί από τους τόκους και προσαυξήσεις για τις δόσεις που αντιστοιχούσαν. Δηλαδή, με τις 72 δόσεις θα είχε έκπτωση σε τόκους και προσαυξήσεις 30% και έπειτα θα πάει στην κλίμακα έκπτωσης 60% των 48 δόσεων.
http://www.newsbomb.gr

Ολη η τροπολογία για τα ληξιπρόθεσμα

Την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 100 δόσεις, τη μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης από 1.1.2015 και την παράταση τουλάχιστον έως και το τέλος του επόμενου έτους του μειωμένου ΦΠΑ 13% στην εστίαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη. Δείτε όλη την τροπολογία.
Σ αυτήν περιλαμβάνεται, επίσης, ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών προς τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Εστίας
Μεταξύ άλλων στην τροπολογία:
- Καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014 σε 12 ως 100 δόσεις. Προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, ως εξής:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%)
γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 100 δόσεις προβλέπεται μόνο για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο έως 15.000 ευρώ

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Χρωστάτε στα Ταμεία; Κάντε συμψηφισμό με τα ποσά που σας οφείλει η εφορία

Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι συμψηφισμοί των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με τις επιστροφές φόρου που έχουν μπλοκάρει οι εφορίες σε χιλιάδες πολίτες.
Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ανάβει το πράσινο φως για τους αυτόματους συμψηφισμούς και περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Σύμφωνα με την απόφαση δημιουργείται εντός των επόμενων 10 ημερών στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονική βάση με τους οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τα στοιχεία με τις οφειλές μεταφέρονται on line τόσο στις ΔΟΥ όσο και στη φορολογική διοίκηση (διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) έτσι ώστε να γίνονται οι συμψηφισμοί και να αποδίδονται στα Ταμεία τα όποια ποσά προκύπτουν.
Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να αποστείλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ αρχείο με τους οφειλέτες τους (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) με πλήρη στοιχεία και τη συνολική οφειλή.
Πριν την επιστροφή ενός φόρου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ανυπαρξία αποτελεσματικού μηχανισμού συμψηφισμών μεταξύ επιστρεφόμενων φόρων και ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών έχουν σαν αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις να περιμένουν την είσπραξη επιστροφών φόρων πολλούς μήνες. Ο έλεγχος για την ύπαρξη χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία γίνεται πολλές φορές χειρόγραφα ενώ και η όποια ηλεκτρονική υποδομή υπάρχει είναι αναποτελεσματική.
Με αφορμή την υπουργική απόφαση ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με τη μεγάλη αυτή θεσμική και οργανωτική τομή εκσυγχρονίζουμε με διαφάνεια και δικαιοσύνη, χωρίς ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις, τις διαδικασίες επιστροφής φόρων προς τους πολίτες, ενώ απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες καθώς για την είσπραξη ποσών δεν θα απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. Συνεπώς, ωφελημένοι του νέου αυτοματοποιημένου μηχανισμού συμψηφισμού επιστροφής φόρου και οφειλών θα είναι πρώτα και κύρια οι συνεπείς πολίτες – μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες – που δεν οφείλουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία, καθώς ήδη από το πρώτο διάστημα εφαρμογής της νέας on line διαδικασίας – την επόμενη εβδομάδα - θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής των επιστροφών φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ).
Παράλληλα, ενισχύονται ακόμη περισσότερο τα έσοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και θωρακίζεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας υπέρ των εργαζομένων και εργοδοτών ακόμη περισσότερο.
Η θεσμική αυτή αλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα που επιβεβαιώνει την πολιτική μας βούληση με την οποία λύνουμε προβλήματα δεκαετιών για πάντα αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας ασφαλιστικών ταμείων και εφοριών. Κάτι που δυστυχώς έλειπε».
 Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση
 http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/document_id3363052_id3363152.pdf

www.imerisia.gr

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ -Ξεμπλοκάρουν τα εφάπαξ για 31.200 δικαιούχους του Δημοσίου

Επισπεύδονται κατά δυο μήνες οι πληρωμές των εφάπαξ για 31.200 δικαιούχους από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
Η καταβολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας τα «Νέα», γίνεται μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να ενισχυθούν με 420 εκατ. ευρώ οι φορείς πρόνοιας του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, του ιδιωτικού τομέα, του ΝΑΤ καθώς και τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας).
Οι καταβολές θα γίνουν σε δύο δόσεις έως το τέλος του έτους, ενώ τα ποσά που θα λάβουν ως κυμαίνονται από 18.715 ευρώ έως 39.926 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τον Αύγουστο του 2013 και η απόφαση για τη συνταξιοδότησή τους εκδόθηκε μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, θα λάβουν το εφάπαξ με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Για όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 το καταβαλλόμενο εφάπαξ θα υπολογιστεί με το νέο, μεικτό σύστημα.
www.imerisia.gr

Επίδομα μητρότητας 200 ευρώ στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

Επίδομα μητρότητας 200 ευρώ στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες
Επίδομα μητρότητας, λόγω κυοφορίας και λοχείας, για τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό θα λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα.
Τη χορήγηση του επιδόματος που ανέρχεται στα 200 ευρώ το μήνα, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά.
Για τη χορήγηση του επιδόματος, οι ασφαλισμένες πρέπει να καταθέσουν, α) αίτηση στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
Απαιτείται ακόμη η υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
Η αίτηση για χορήγηση του επιδόματος πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία τοκετού.
www.imerisia.gr

Σε ποια Ταμεία θα πάρετε σύνταξη ακόμη και μετά από δύο χρόνια! (λίστα)


Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων που ενώ αποφασίζουν να βγουν στη σύνταξη δεν ξέρουν πότε θα την πάρουν. Πολλοί από αυτούς περιμένουν έως και 2 χρόνια για να πάρουν χρήματα ενώ μεγάλη είναι η ταλαπωρία για όσους συνταξιοδοτούνται με διαδοχική ασφάλιση να υφίστανται τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
Μόνο στο ΙΚΑ εκκρεμούν σήμερα 57.934 αιτήσεις για απλή συνταξιοδότηση. Επίσης, εκκρεμούν 10.725 αιτήσεις με διαδοχική ασφάλιση, 66.917 για επικουρικές συντάξεις και 6.704 για επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση. Προσωρινή σύνταξη λαμβάνουν 35.000 ασφαλισμένοι, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται 9.000 για προσωρινή σύνταξη. Στον ΟΑΕΕ εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκ των οποίων οι 10.000 αφορούν προσωρινή σύνταξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, ειδικά στο ΙΚΑ στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η αναμονή φτάνει έως και δύο χρόνια. Όπως αναφέρουν τα Νέα, υπάρχουν διακυμάνσεις στον χρόνο αναμονής και ανάλογα με το υποκατάστημα. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς η αναμονή μπορεί να φτάσει και τα πέντε χρόνια! Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), οι δημόσιοι υπάλληλοι με διαδοχική ασφάλιση (ΤΕΑΔΥ)και οι 38.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν το εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
Πάντως, τις ουρές για τη σύνταξη αυξάνει το κύμα φυγής εν όψει αλλαγών στο Ασφαλιστικό από 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά και στη δραματική μείωση των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω και πάλι των αθρόων συνταξιοδοτήσεων.
Οι καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων ανά Ταμείο:

Tι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, πατέρες ανηλίκων και τρίτεκνους

Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67 χρόνια έχουν και οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:
1. Ανδρες στο Δημόσιο και στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και τραπεζών) με πρώτη ημέρα ασφάλισης μέχρι το τέλος του 1982. Εχουν "κλειδώσει" δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με 35 συνολικά έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας.
2. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών - ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992- με 35 έτη ασφάλισης. Οσοι συμπληρώνουν 35ετία το 2010, παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 58. Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 η "έξοδος" γίνεται στα 58 αλλά θα πρέπει να φτάσουν τα 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 το δικαίωμα κλειδώνει με 35ετία αλλά σύνταξη καταβάλλεται όποτε συμπληρωθεί το 59ο έτος και συνολικά 37 έτη ασφάλισης.
3. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών.
4. Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και εφόσον το 2011 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλιση του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 20ετία συμπληρώνεται το 2011 (με συνολικά 21 έτη). Σε περίπτωση που η 20ετία συμπληρώνεται το 2012 απαιτούνται 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος της ηλικίας.
5. Ανδρες με ανήλικα παιδιά που συμπληρώνουν 25ετία στο Δημόσιο τη διετία 2011- 2012. Ισχύουν ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2011 το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 52ο έτος, ενώ το 2012 η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 55. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το δικαίωμα θεμελιώνεται με 25ετία και ανήλικο τέκνο, ενώ η πόρτα εξόδου ανοίγει όποτε συμπληρωθεί το όριο ηλικίας.
Για όσους συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν υπάρχει καμία ευνοϊκή ρύθμιση.

Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ
 www.ethnos.gr

Τα παράθυρα για έξοδο ανδρών πριν τα 67

Δεκατρείς κατηγορίες ανδρών ασφαλισμένων μπορούν να αποφύγουν τα 67 και να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου στη σύνταξη.Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος αλλά και τον αριθμό των απαιτούμενων ενσήμων. Μία σειρά διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας δίνει τη δυνατότητα εξόδου στη σύνταξη ακόμα και σε πενηντάρηδες. Ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για τριτέκνους, γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο αλλά και εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.1. Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, που θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία, ενώ οι προϋποθέσεις εξόδου τροποποιούνται ανάλογα με τον χρόνο που κλειδώνει το δικαίωμα.
Για το 2010 απαιτούνται συνολικά 35 έτη και το 58ο έτος. Για θεμελίωση το 2011 η "έξοδος" γίνεται με 36 έτη και το 58ο έτος. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2012 η σύνταξη θα καταβληθεί με 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.
2. Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης για μειωμένη ή πλήρη. Σε περίπτωση που η συμπλήρωση της 25ετίας έγινε το 2010 καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 65.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011-2012, καθώς η έξοδος γίνεται με μειωμένα όρια ηλικίας. Ειδικότερα όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα το 2011 μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 56 και πλήρη στα 61, ενώ το 2012 τα όρια ηλικίας πάνε στα 58 και 61 αντίστοιχα.
3. Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.
Εάν συμπληρώσουν τις 10.500 ημέρες το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 58 με συνολικά 10.800 ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2012, σύνταξη καταβάλλεται στα 59 με σύνολο ενσήμων 11.100.
4. Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν την εν λόγω προϋπόθεση το 2010 μπορούν να πάρουν σε ηλικία 53 ετών μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη. Το 2011 το όριο ηλικίας είναι 53 ετών και 9 μηνών για τη μειωμένη και 55 ετών και 9 μηνών για την πλήρη. Για το 2012 μειωμένη δίνεται σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών και πλήρης σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών.
Το 2013 πλήρης δίνεται σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών (μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών) και φέτος σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών (μειωμένη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).
Προσοχή χρειάζεται καθώς για τη συνταξιοδότηση απαιτούνται 1.000 ημέρες στα βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία πριν από την αίτηση.

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Τσεκούρι σε συντάξεις και εφάπαξ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και χάνουν χιλιάδες ευρώ

- Μειώσεις σε επικουρικές και εφάπαξ ζήτησε η τρόικα
- Πάλι ζητούν μείωση στο ΕΚΑΣ για όλους
- Μαχαίρι στις μειωμένες συντάξεις με 15 έτη

Δεν έχει τέλος, όπως όλα δείχνουν, ο κατήφορος των συντάξεων αλλά και τους εφάπαξ για τους συνταξιούχους.
Οι τροϊκανοί πιέζουν και η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει απαντήσεις καθώς όλα τα Ταμεία είναι στο κόκκινο και έτσι φαίνεται ότι πάμε σε νέες περικοπές.
-10% ως 15% θα μειωθούν οι επικουρικές του ΕΤΕΑ
   Το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στις επικουρικές επικεντρώνεται στο ΕΤΕΑ. Παρά τη μείωση της τάξης του 5,2% το ταμείο δεν πήρε παρά μια μικρή παράταση ζωής. Ήδη μιλάμε για έλλειμμα της τάξης των 300 εκατομμυρίων και ήδη όλοι βλέπουν και νέα μείωση στον ορίζοντα, ανάλογη και ίσως λίγο μεγαλύτερη από την προηγούμενη.
    Οι υπολογισμοί που γίνονται κάνουν λόγο για μείωση από 10% ως και 15%.
Δεν είναι όμως μόνο οι επικουρικές. Και το εφάπαξ έχει πρόβλημα. Ο νέος υπολογισμός θα φέρει μεγάλες περικοπές που μπορεί να φτάσουν και το 25% και θα αφορά και τους συνταξιούχους που έκαναν αίτηση από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά.

               Στο στόχαστρο το ΕΚΑΣ, θέλουν πλήρη κατάργησή του οι τροϊκανοί
 
Ούτε οι κύριες συντάξεις θα μείνουν ανεπηρέαστες καθώς ξεκινάει ο νέος τρόπος υπολογισμού. Οι μειώσεις θα έρθουν από τον επόμενο χρόνο με το κράτος να εγγυάται με τα σημερινά δεδομένα μόνο τα 360 ευρώ ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί η σύνταξη να μειωθεί στα 320 ευρώ.
Το ΕΚΑΣ μπαίνει ξανά στο στόχαστρο με την τρόικα να ζητά την πλήρη κατάργησή του και την κυβέρνηση να προσπαθεί να το σώσει εντάσσοντάς το στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Και οι συντάξεις όσων έχουν αναπηρία ή βγήκαν στη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης μπαίνουν όμως στο στόχαστρο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τροϊκανοί ζητούν να περικόπτεται το ΕΚΑΣ, αλλά και τα περισσότερα επιδόματα καθώς τα Ταμεία δεν έχουν αντίστοιχες εισπράξεις από τον εργασιακό βίο των ατόμων αυτών.

Κάπως έτσι υπάρχει κίνδυνος για πολλούς συνταξιούχους να χάσουν πολύ μεγάλο ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν και να βρεθούν από τα 700 ευρώ στα 486 ευρώ.
www.newsit.gr

Η νέα μεγάλη κλοπή σε μισθούς και συντάξεις και μάλιστα αναδρομικά

Μια κρυφή και έμμεση φορολόγηση έκρυβε το οικονομικό επιτελείο για όλους όσοι έχουν κάποιο ευεργέτημα από τον εργοδότη, όπως κινητό ή εκπτώσεις σε είδη και υπηρεσίες. Μάλιστα ο υπολογισμός και η φορολόγηση θα ξεκινήσει από την 1/1/2014 δηλαδή θα ισχύσει αναδρομικά.

Η νέα μεγάλη κλοπή σε μισθούς και συντάξεις και μάλιστα αναδρομικά
Μια κρυφή και έμμεση φορολόγηση έκρυβε το οικονομικό επιτελείο για όλους όσοι έχουν κάποιο ευεργέτημα από τον εργοδότη, όπως κινητό ή εκπτώσεις σε είδη και υπηρεσίες. Μάλιστα ο υπολογισμός και η φορολόγηση θα ξεκινήσει από την 1/1/2014 δηλαδή θα ισχύσει αναδρομικά.
Όποιος έχει δηλαδή εταιρικό κινητό τα χρήματα που πληρώνει η εταιρεία για το κινητό του θα συνυπολογίζονται στο δικό του εισόδημα. Το ίδιο και με τα χρήματα που μπορεί να παίρνει ένας εργαζόμενος για τα διόδια εθνικών οδών ή για την Αττική οδό, αλλά και οι εκπτώσεις που έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ και ΟΤΕ στους λογαριασμούς. Όλα αυτά θα υπολογίζονται ως εισόδημα και στην περίπτωση που ξεπερνούν τα 300 ευρώ το μήνα θα φορολογούνται αναλόγως.


Ολόκληρη η εγκύκλιος

Απολύσεις στο Δημόσιο: Ποιοι φεύγουν το επόμενο διάστημα

Η υποχρέωση για 15.000 απολύσεις στο Δημόσιο όχι απλά δεν πήγε περίπατο, είναι εδώ και ουσιαστικά από τις επόμενες ημέρες ξεκινά και πάλι η έξοδος χιλιάδων υπαλλήλων. Πρώτοι μπαίνουν στο στόχαστρο όσοι είναι σε διαθεσιμότητας

Το 18μηνο για εκατοντάδες άτομα που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λήγει και οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά απολύονται καθώς δεν έχουν απορροφηθεί σε άλλη θέση του Δημοσίου.
Δεν είναι όμως μόνον αυτοί. Από τις 15.000 απολύσεις που προβλέπει το μνημόνιο έχουν γίνει οι 9.500, πρέπει να φύγουν ως το τέλος του χρόνου άλλες 5.500 υπάλληλοι.
Η λίστα των απολύσεων πέραν των διαθέσιμων περιλαμβάνει:
-1.800 συμβασιούχους που συνεχίζουν να υπηρετούν παρά τη λήξη των συμβάσεων τους με δικαστικές αποφάσεις.
-850 υπαλλήλους ΝΠΙΔ του υπουργείου Μεταφορών
-150 υπαλλήλους ΝΠΙΔ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
-90 υπαλλήλους ΝΠΙΔ του υπουργείου Πολιτισμού
-2.610 υπάλληλοι θα απομακρυνθούν από τη θέση τους όπως υπολογίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά από τους ελέγχους νομιμότητας των δικαιολογητικών τους, από την εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων, αλλά και από τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.
 www.newsit.gr

Στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη την Πρωτοχρονιά

- Ο υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε πως από την 1-1-2015 μπαίνει σε εφαρμογή ο θεσμός της βασικής σύνταξης
- Οι συντάξεις θα διαμορφωθούν στα 360 ευρώ για το 2015 και θα φτάσουν τα 375 ευρώ μέχρι το 2021
- Στα ποσά αυτά θα προστίθεται η αναλογική σύνταξη που συνδέεται με τα χρόνια ασφάλισης
- Ο Γ. Βρούτσης απέρριψε τις αλλαγές στις ομαδικές απολύσεις που απαιτεί η τρόικα

Κοσμογονικές θα είναι οι αλλαγές στις συντάξεις από την Πρωτοχρονιά του 2015, καθώς ο υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε το σχετικό αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Έθνους.


Από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει σε εφαρμογή ο θεσμός της βασικής σύνταξης που σημαίνει:

- Η βασική σύνταξη θα είναι της τάξης των 360 ευρώ το μήνα

- Μέχρι το 2012 η βασική σύνταξη θα φτάσει στα 375 ευρώ

- Στο ποσό της βασικής σύνταξης θα προστίθεται η αναλογική σύνταξη, που θα συνδέεται με τα χρόνια ασφάλισης

- Η βασική σύνταξη θα είναι ενιαία στο Δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία

Διαφωτιστικά είναι τα παραδείγματα, που παραθέτει το Έθνος, και σύμφωνα με τα οποία μπορείτε να υπολογίσετε τη σύνταξη σας:

- Ασφαλισμένος του ΙΚΑ με εισόδημα 800 ευρώ και 25 έτη ασφάλισης θα εισπράξει το 2015 503 ευρώ και το 2021 520 ευρώ, ενώ με 35 χρόνια ασφάλισης το ποσό ανέρχεται στα 648 ευρώ το 2015 και στα 655 το 2021.

Με εισόδημα 1.800 ευρώ και 25 χρόνια ασφάλισης η σύνταξή του το 2015 διαμορφώνεται στα 698 ευρώ, και το 2021 στα 714. Με 35 χρόνια στην υπηρεσία θα εισπράξει 1.065 ευρώ και 1.040, το 2014 και το 2021, αντίστοιχα.

- Για ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ με εισόδημα 800 ευρώ η σύνταξη διαμορφώνεται στα 495 ευρώ το 2015 (με 25 χρόνια ασφάλισης) και στα 635 ευρώ με 35 χρόνια ασφάλισης. Εάν έχει εισόδημα 1.500 ευρώ και 25 χρόνια ασφάλισης θα εισπράξει 745 ευρώ το 2015 και 1.049 ευρώ με 35 χρόνια ασφάλισης.

- Το 2021, ο ίδιος ασφαλισμένος με εισόδημα 800 ευρώ θα πάρει σύνταξη 495 ευρώ (25ετία) και 645 (35ετία), ενώ αυτός με εισόδημα 1.500 ευρώ θα εισπράξει 734 ευρώ (25ετία) και 1034 ευρώ (35ετία).

Κατηγορηματικά απέκλεισε ο υπουργός Εργασίας τις αλλαγές στα εργασιακά που απαιτεί η τρόικα.
''Ανεξάρτητα αν υπάρχουν άλλες απόψεις, για την ελληνική κυβέρνηση το θέμα με τα εργασιακά έχει κλείσει'' δήλωσε ο Γ. Βρούτσης στο Mega.

Ουσιαστικά δηλαδή απέρριψε τις αλλαγές στις ομαδικές απολύσεις και σε αυτό μένει να δούμε πως θα αντιδράσει η τρόικα που επιστρέφει στην Ελλάδα για τον δεύτερο γύρο αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή Έθνος

Πέντε παγίδες για τους ασφαλισμένους


Πέντε σημεία «SOS» πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι για να μην αντιμετωπίσουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Συγκεκριμένα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
1. Εξαγορές πλασματικών ετών. Με εγκυκλίους τους τόσο ο ΟΑΕΕ όσο και το ΙΚΑ έχουν ορίσει ότι δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη στις περιπτώσεις που υπάρχουν αιτήματα εξαγοράς πλασματικών ετών σε εκκρεμότητα. Eτσι ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα θα πρέπει να γνωρίζει ότι τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την αίτηση οφείλει να υποβάλει τα αιτήματα για την έκδοση αποφάσεων εξαγοράς ή αναγνώρισης πλασματικών ετών.
2. Βεβαιώσεις επιδοτούμενων χρόνων. Πολλές είναι οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιδοτούμενους χρόνους (ανεργία, ασθένεια), ώστε να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση βεβαιώσεων επιδότησης ή και απόφασης επιδότησης πριν από την αίτηση.
3. Πιστοποιητικά χρόνου ασφάλισης. Για τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο σε περισσότερους του ενός φορείς είναι απαραίτητη -πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης- η έκδοση βεβαιώσεων για τον χρόνο ασφάλισης που έχουν σε άλλους φορείς.
4. Συγκέντρωση εκ των προτέρων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για την ταχύτερη απονομή της σύνταξης πρέπει ο φάκελος να είναι εξαρχής πλήρης και να μην αναζητούνται εν μέσω διαδικασίας αρκετά δικαιολογητικά.
5. Βεβαίωση ασφάλισης σε συγχωνευθέντα Ταμεία. Οι ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο ασφάλισης σε συγχωνευθέντα Ταμεία είναι σημαντικό να έχουν εκδώσει τη σχετική πράξη αναγνώρισης του χρόνου.
 www.ethnos.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ